טופס רישום - תכנית צהרונים ניצנים
יישוב
פרטי התלמיד/ה
שם פרטי שם משפחה
בחר תאריך

נא לבחור תאריך.

תאריך נבחר: {{ form.data.student.age.format('L') }}

גיל הילד אינו בטווח הגילאים המאושר. נא לעמוד עמנו קשר במספר הבא: 072-2736201.
כיתה
מצב משפחתי הערות פרטי הורה {{$index + 1}}
מספר זהות שם פרטי שם משפחה
כתובת מגורים
טלפון נייד דואר אלקטרוני
צירוף קבצים
 • גודל קובץ מקסימלי:15000 KB
 • ניתן להעלות קבצי PDF ו-JPEG בלבד
כתב הצהרה והתחייבות לשנת הלימודים תשפ"ג | צהרונים

תשלומים:

 • תשלום עבור הצהרון יקבע עפ"י הנחיות משרד החינוך בתוכנית ניצנים ע"פ אשכולות ערים ,
  שיפורסמו בתחילת שנת הלימודים.

פעילות הצהרון:

 • הצהרון יפעל בכל ימי הלימוד של בית הספר / הגנים עד השעה 16.00.
  בזמני חופשת חנוכה ופסח תופעל תוכנית ביה"ס של החופש הגדול בתשלום נפרד.

 • הצהרון כולל ארוחת צהרים חמה ומזינה, וחוגים.

פתיחת הצהרון:

הצהרון ייפתח ברישום מינימום של:
גני ילדים – 22 ילדים.
גני חינוך מיוחד – 8 ילדים.
בתי ספר – 25 ילדים.

תנאי התשלום:

אני החתום מטה, מתחייב בזאת ביחד ולחוד כלפי "מרכז חינוכי הזית" כדלקמן:

 • לשלם לכם במועד שיקבע על ידי "מרכז חינוכי הזית" את מלוא השתתפות עבור הילד בהתאם למחיר
  שיקבע משרד החינוך בתוכנית ניצנים ע"פ אשכולות ערים.
 • ידוע לנו כי התשלום לצהרון הוא שנתי, ואינו כולל את הקיטנות בימי חנוכה ופסח, בהם התשלום הינו
  בנפרד ואינו קשור לתשלום השכר החודשי.
 • אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש ההצטרפות באמצעות הוראת קבע לבנק לפקודת "
  מרכז חינוכי הזית" אשר תגבה בכל חמישי בחודש בהוראת קבע / אשראי.
 • ידוע לנו כי ילד/ה המתקבל/ת לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש- ישולם מלוא הסכום החודשי
  עבור אותו החודש, וכי ילד/ה המתקבל/ת לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש- ישולם 50%
  מתעריף מחיר הצהרון המלא באותו חודש.
 • בכל מקרה של עזיבת ילד/ה את הצהרון אנו מתחייבים להודיעכם בכתב 30 יום לפני מועד העזיבה,
  הודיעו ההורים על הוצאת הילד/ה מהצהרון כנדרש, ישולם השכר החודשי עד סיומו של החודש בו
  עזב הילד. בכל מקרה אחר, ישלמו ההורים את השכר החודשי עד לסוף החודש שלאחריו.
 • בכל מקרה של צורך במזון מותאם, יש לוודא מול ההנהלה האם ניתן לספק זאת.
  - אנו מצידנו נעשה ככל שביכולתנו לספק צורך זה, אך איננו מתחייבים לכך.
 • אנו מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא ההשתתפות.
 • אנו מתחייבים לשלם ל"מרכז חינוכי הזית" את כל ההוצאות שיווצרו בגלל אי תשלום סכום כלשהו עפ"י
  כתב התחייבות זה במלואו ובמועדו, כולל שכ"ט, עמלות וכיו"ב.
 • בכל מקרה לא יפחת הסכום הנ"ל מסך של 45 ₪ בגין ביטול תשלום ומסך של 90 ₪ בגין ביטול חוזר.
 • ידוע לנו כי "מרכז חינוכי הזית" רשאי להפסיק ביקורו של ילד בצהרון ובכל מקרה של פיגור בתשלום
  כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 14 יום מראש, במהלכם לא נפרע
  חוב שכר הלימוד, והכל מבלי לגרוע מיתר סעדיה עפ"י כתב ההתחייבות ועפ"י כל דין.
חתימה:
נקה
קראתי ואני מאשר את תקנון השירות. (אנא קרא את התקנון כדי לאשר)