טופס רישום - מרכז חינוכי הזית
יישוב
פרטי התלמיד/ה
שם פרטי שם משפחה
בחר תאריך

נא לבחור תאריך.

תאריך נבחר: {{ form.data.student.age.format('L') }}

גיל הילד אינו בטווח הגילאים המאושר. נא לעמוד עמנו קשר במספר הבא: 072-2736201.
מצב משפחתי הערות {{getParentTitle($index)}}
שם פרטי שם משפחה
כתובת מגורים
טלפון נייד דואר אלקטרוני
צירוף קבצים
 • גודל קובץ מקסימלי: 15000KB
 • ניתן להעלות קבצי PDF ו-JPEG בלבד
כתב הצהרה והתחייבות לשנת הלימודים תשפ"ג | מעונות

תשלומים:

דמי רישום 133 ₪ + 69 ₪ ביטוח סה"כ 202 ₪.
תשלום עבור שכר הלימוד - כפי שיקבע ע"י משרד התמ"ת בתאריך 1/9/2022
תשלום עבור חוגים – כפי שיקבע ע"י הנהלת מרכז חינוכי הזית.
תשלום עבור חודש אוגוסט – כפי שנקבע ע"י משרד התמ"ת.
תשלום עבור שעת הארכה [במעונות בהם קיים הסדר זה] - כפי שיקבע ע"י הנהלת מרכז חינוכי הזית.
תשלום עבור סייעת נוספת [במעונות בהם קיים הסדר זה] - כפי שיקבע ע"י הנהלת מרכז חינוכי הזית.


אני החתום מטה, מתחייב בזאת ביחד ולחוד כלפי "מרכז חינוכי הזית" כדלקמן:

 • לשלם לכם במועד שיקבע על ידי "מרכז חינוכי הזית" את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה.
 • ידוע לנו כי הגשת בקשה לדרגה במשרד התמ"ת /הרווחה , אינה פוטרת מלשלם את מלוא הסכום
  מתחילת השנה, עפ"י הדרגה המרבית שתיקבע ע"י משרד הכלכלה.
 • ידוע לנו כי שכר הלימוד הוא שנתי ונקבע בהתאם לגיל הילד ביום 1/9/2022.
  גיל הילד כתינוק ייחשב לאורך כל השנה מי שנולד מתאריך: 1/6/2021 - גם אם שובץ בפועל בכיתת
  גיל אחרת.
 • אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפותו למעון באמצעות הוראת קבע לבנק
  לפקודת "מרכז חינוכי הזית" או כרטיס אשראי, אשר תגבה בין החמישי לעשירי לחודש בהוראת קבע/אשראי.
 • אנו מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.
 • אנו מתחייבים לשלם ל"מרכז חינוכי הזית" את כל ההוצאות שיווצרו בגלל אי תשלום סכום כלשהו עפ"י
  כתב התחייבות זה במלואו ובמועדו, כולל שכ"ט, עמלות וכיו"ב.
 • בכל מקרה לא יפחת הסכום הנ"ל מסך של 45₪ בגין ביטול תשלום ומסך של 90₪ בגין ביטול חוזר.
 • ידוע לנו כי "מרכז חינוכי הזית" רשאי להפסיק ביקורו של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום
  כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה, וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 14 יום מראש במהלכם לא נפרע
  חוב שכר הלימוד, והכל מבלי לגרוע מיתר סעדיה עפ"י כתב ההתחייבות ועפ"י כל דין.
 • ידוע לנו כי בתום שנת הלימודים ולא יאוחר מיום 31/7/2023 ייערך חשבון סופי ביחס לשכר הלימוד
  המתחייב על ידינו עפ"י הדרגה הקבועה בהשוואה לתשלומים ששולמו על ידינו ל"מרכז חינוכי הזית"
  ע"ח שכר הלימוד.
 • ידוע לנו כי ילד המתקבל למעון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש- ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור
  אותו החודש, וכי ילד המתקבל למעון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש- ישלם 50% מתעריף שכר
  הלימוד המלא באותו חודש ולא 50% מהדרגה הקבועה שתקבע לו ע"י משרד הכלכלה לחודש הבא.
 • בכל מקרה של עזיבת ילד את המעון אנו מתחייבים להודיעכם בכתב 30 יום לפני מועד העזיבה.
  הודיעו ההורים על הוצאת הילד מהמעון כנדרש ישלמו ההורים שכר לימוד עד סיומו של החודש בו עזב
  הילד .בכל מקרה אחר ישלמו ההורים שכר לימוד עד לסוף החודש שלאחריו.
 • הורה שהודיע על עזיבה לאחר תאריך: 30/04/2023 ישלם עד סוף השנה כולל חלקיות אוגוסט.
 • עפ"י משרד התמ"ת, התשלום למעון עבור חודש אוגוסט יחושב באופן יחסי בהתאם לתקופת שהות
  הילד במעון. החישוב הוא: העלות המלאה לחודש כפול מספר החודשים שהילד שהה במעון חלקי 12
  חודשים, לדוגמא: ילד ששהה במעון במשך 6 חודשים בשנה מסוימת, התשלום עבור חודש אוגוסט
  יהיה מחצית מהעלות המלאה לחודש.
 • זיכוי על היעדרות בגין ימי מחלה: עד 20% הנחה מתשלום שכר הלימוד בפועל בכפוף להמצאת אישורי
  מחלה עבור מינימום 14 ימים ברצף! .
 • אנו מתחייבים לשלם ל"מרכז חינוכי הזית" בגין איחור בהוצאת הילד/ה מהמעון לאחר שעות הסגירה
  סך 25₪ עבור כל שעת איחור או חלק ממנה, אשר יגבה במזומן או בתוספת לשכר הלימוד.
 • ידוע לנו כי במקרה שנבטל את הרישום למעון, לא יוחזרו דמי הרישום. אלא אם הילד ידחה בוועדת
  קבלה.
חתימה:
נקה
קראתי ואני מאשר את תקנון השירות. (אנא קרא את התקנון כדי לאשר)