טופס רישום - מרכז חינוכי הזית
יישוב
פרטי התלמיד/ה
שם פרטי שם משפחה מספר זהות
בחר תאריך

נא לבחור תאריך.

תאריך נבחר: {{ form.data.student.age.format('L') }}

גיל הילד אינו בטווח הגילאים המאושר. נא לעמוד עמנו קשר במספר הבא: 072-2736201.
מצב משפחתי הערות פרטי הורה {{$index + 1}}
שם פרטי שם משפחה מספר זהות
כתובת מגורים
טלפון נייד דואר אלקטרוני
צירוף קבצים
 • גודל קובץ מקסימלי: 2400KB
 • ניתן להעלות קבצי PDF ו-JPEG בלבד
הצהרה כתב התחייבות לשנת תשפ"א

תשלומים: דמי רישום 133 ₪ + 49 ₪ ביטוח סה"כ 182 ₪.

מקדמה: בתאריך 15/05/2020 תגבה מקדמה בסך 570 ₪ ע"ח שכ"ל של חודש 09/2020.

אני החתום מטה, מתחייב בזאת ביחד ולחוד כלפי "מרכז חינוכי הזית" כדלקמן:

 • לשלם לכם במועד שיקבע על ידי "מרכז חינוכי הזית" את מלוא שכר הלימוד עבור הילד בהתאם לדרגה הקבועה שתקבע לנו ע"י משרד הכלכלה או ע"י משרד הרווחה.
 • ידוע לנו כי שכר הלימוד הוא שנתי ונקבע בהתאם לגיל הילד ביום 1/9/2020. כתינוק ייחשב לאורך כל השנה מי שנולד לאחר 1/6/2019 - גם אם שובץ בפועל בכיתת גיל אחרת.
 • אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפותו למעון באמצעות הוראת קבע לבנק לפקודת "מרכז חינוכי הזית" אשר תגבה בכל חמישי בחודש בהו"ק בנקאית.
 • אנו מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.
 • ידוע לנו כי הגשת בקשת השתתפות המדינה בשכ"ל, הינה באחריותנו ועד לקבלת הדרגה, נשלם שכ"ל מלא.
 • אנו מתחייבים כי עד לקבלת דרגת הזכאות הקבועה ממשרד הכלכלה או ממשרד הרווחה, נשלם ל"מרכז חינוכי הזית" עפ"י הדרגה המרבית שתיקבע ע"י משרד הכלכלה.
 • אנו מתחייבים לשלם ל"מרכז חינוכי הזית" את כל ההוצאות בקשר עם אי תשלום סכום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה במלואו ובמועדו, כולל שכ"ט וכו'
 • בכל מקרה לא יפחת הסכום הנ"ל מסך של 45₪ בגין ביטול תשלום ומסך של 90₪ בגין ביטול חוזר.
 • ידוע לנו כי "מרכז חינוכי הזית" רשאי להפסיק ביקורו של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 14 יום מראש, במהלכם לא נפרע חוב שכר הלימוד, והכל מבלי לגרוע מיתר סעדיה עפ"י כתב ההתחייבות ועפ"י כל דין.
 • ידוע לנו כי בתום שנת הלימודים ולא יאוחר מיום 31/7/2020 ייערך חשבון סופי ביחס לשכר הלימוד המתחייב על ידינו עפ"י הדרגה הקבועה בהשוואה לתשלומים ששולמו על ידינו ל"מרכז חינוכי הזית" ע"ח שכר הלימוד. אנו מתחייבים לשלם ל"מרכז חינוכי הזית" הפרשים, אם יהיו, תוך שבעה ימים מקבלת החשבון ע"י "מרכז חינוכי הזית".
 • ידוע לנו כי ילד המתקבל למעון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש- ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש, וכי ילד המתקבל למעון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש- ישלם 50% מתעריף שכר הלימוד המלא באותו חודש ולא 50% מהדרגה הקבועה שתקבע לו ע"י משרד הכלכלה לחודש הבא.
 • בכל מקרה של עזיבת ילד את המעון אנו מתחייבים להודיעכם בכתב 30 יום לפני מועד העזיבה. הודיעו ההורים על הוצאת הילד מהמעון ישלמו ההורים שכר לימוד עד סיומו של החודש בו עזב הילד.
 • אנו מתחייבים לשלם ל"מרכז חינוכי הזית" בגין איחור בהוצאת הילד/ה מהמעון לאחר שעות הסגירה סך 50₪ עבור כל שעת איחור או חלק ממנה, אשר יגבה במזומן או באמצעות הוראת הקבע לאחר מתן הודעה על כך מראש.
 • ידוע לנו כי במקרה שנבטל את הרישום למעון, לא יוחזרו דמי הרישום. אלא אם הילד ידחה בוועדת קבלה.
חתימה:
נקה
קראתי ואני מאשר את תקנון השירות. (אנא קרא את התקנון כדי לאשר)